Hieronder vind je de AVG-verklaring van Popkoor Dijksound in het kader van de Algemene verordening Gegegevensbescherming.

(voor onze Algemene voorwaarden: klik op het andere tabblad) 

Inleiding
Onder de naamvoering Eemnesser Popkoor Dijksound (hierna te noemen Dijksound) wordt door Dijksound aan leden de gelegenheid gegeven te komen repeteren, zingen en optredens geven onder leiding van een dirigent.
Om de ledenadministratie te kunnen voeren verwerkt Dijksound persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet-en regelgeving. De AVG schrijft voor dat Dijksound inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Dijksound zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Het bestuur van Dijksound. Kamer van Koophandel nr. 40507940.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Dijksound verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Als lid van onze vereniging gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Foto-en filmmateriaal

Verwerkingsgrond
Dijksound verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de ledenadministratie en lidmaatschapsregistratie;
 • Reclame-en publicitaire doeleinden;
 • Dijksound wettelijke verplichtingen dient na te komen;
 • een gerechtvaardigd belang van Dijksound waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de diensten van Dijksound aan betrokkenen.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering lidmaatschap;
 • verwerking ledenadministratie;
 • het verstrekken van ledenlijsten via het interne deel van de website;
 • telefonisch contact, e-mailcontact;
 • uitvoering wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde verwerkingen
Dijksoundmaakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerking. Dijksound neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat Dijksound daar tussen zit. Dijksound gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dijksound verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van verplichtingen door de vereniging met derden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dijksound blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Dijksound zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Standaard persoonsgegevens: Fiscale bewaartermijn minimaal 7 jaar, maximaal 10 jaar.
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie: Zo lang als uzelf ingeschreven wenst te blijven
 • Verzenden nieuwsbrief; zo lang als u zelf deze wenst te ontvangen
 • Telefonisch contact: zo lang als u zelf wenst

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden”, en het versturen van nieuwsbrieven Dit kan via de website van Dijksound of door middel van telefoon of e-mail. Dijksound zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Dijksoundmaakt geen gebruikt van cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging van door Dijksound vastgelegde persoonsgegevens
Dijksound neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris@dijksound.nl. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Dijksound onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken.

Dijksound meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Dijksound onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met secretaris@dijksound.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dijksound en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@dijksound.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Dijksound reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dijksound wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Dijksound schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie. De publicatie van fotomateriaal van concerten en optredens zijn in beginsel uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Privacyverklaring 24-5-2018

Hieronder kun je onze algemene voorwaarden lezen.

(voor onze AVG-verklaring: klik op het andere tabblad) 

ALGEMENE VOORWAARDEN EEMNESSER POPKOOR “DIJKSOUND”
p/a Reijerserf 19, 3755 XD Eemnes

Deze algemene voorwaarden zijn gedateerd 18 februari 2003 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr.
40507940.

1. De datum voor het optreden wordt altijd in onderling overleg met de opdrachtgever vastgesteld.
2. De opdrachtgever ontvangt tijdig een schriftelijk contract, dat tenminste 14 dagen voor de datum van het
optreden getekend retour moet zijn ontvangen.
3. In geval de opdrachtgever een optie boekt voor een bepaalde datum zal deze optie tot 14 dagen na plaatsing
van kracht blijven. Na deze termijn vervalt zij automatisch en zijn geen der partijen gebonden.
4. Optredens worden in principe alleen op woensdag-, vrijdag-, of zaterdagavond gehouden. De duur is
minimaal 30 minuten. Andere afspraken zijn in overleg altijd mogelijk.
5. Dijksound verplicht zich een half uur vóór de aanvang van het optreden in volledige bezetting aanwezig
te zijn en ten minste 5 minuten vóór aanvangstijdstip speelklaar te staan.
6. Dijksound verplicht zich te zullen houden aan de redelijke aanwijzingen en instructies van de
opdrachtgever en verplicht zich naar beste kunnen te zullen optreden.
7. Bij optredens langer dan 30 minuten volgt een pauze van 15 minuten of volgens afspraak.
8. De opdrachtgever zal zorgdragen voor een verwarmbare en afsluitbare kleedruimte. Toiletten, stromend
water en spiegels dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn.
9. De opdrachtgever zorgt tijdig voor de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en controleert deze
op juistheid en volledigheid. Indien het optreden ten gevolge van nalatigheid van opdrachtgever vooraf
dan wel vroegtijdig door tussenkomst van de politie moet worden beëindigd, blijft opdrachtgever
gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.
10. Dijksound heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid; deze
komen voor rekening van de opdrachtgever.
11. De ruimte waar of waarin wordt opgetreden dient te zijn voorzien van een goede en adequate
stroomvoorziening alsmede voldoende verlichting; de toegang tot de plaats van optreden dient ten
minste 2 uur vóór aanvang van het optreden geopend en/of toegankelijk te zijn. Tevens is daarbij een
vertegenwoordiger van opdrachtgever aanwezig. De noodzakelijke en veilige ruimte voor een optreden
van Dijksound is tenminste 10 x 5 meter tenzij anders overeengekomen.
12. Dijksound beschikt over een eigen geluidsinstallatie, welke geschikt is voor gezelschappen tot ca. 300
personen. Is een en ander naar het oordeel van opdrachtgever niet voldoende, dan zijn de kosten van
huur e.d. als gevolg van uitbreiding of vervanging van de apparatuur voor rekening van opdrachtgever.
13. Dijksound spreekt met zijn opdrachtgevers altijd één duidelijk bedrag af voor de vergoeding van
onkosten. Hierin begrepen zijn ook eventuele reiskosten. De vergoeding dient binnen 14 dagen na
ontvangst van een daartoe strekkende factuur te worden overgemaakt op bankrekening 31.59.37.580
ten name van Eemnesser Popkoor “Dijksound”.
14. Bij annulering van de zijde van opdrachtgever binnen 2 weken vóór datum van overeengekomen
optreden behoudt Dijksound zich het recht voor om minimaal 30% van de overeengekomen prijs bij
opdrachtgever in rekening te brengen, afhankelijk van de reeds door Dijksound gemaakte onkosten.
15. Dijksound behoudt zich het recht voor het overeengekomen optreden te annuleren indien in geval van
ziekte of andere, onvoorziene omstandigheden de dirigent verhinderd is leiding te geven aan het
Eemnesser Popkoor “Dijksound”. In overleg met opdrachtgever zal in dat geval worden bezien of
vervanging mogelijk en/of verantwoord is. Opdrachtgever kan in een dergelijke situatie geen eventueel
gemaakte of te maken onkosten bij Dijksound in rekening brengen.
16. Dijksound is bij haar optreden vrij in het bepalen van het repertoire. Met eventuele specifieke verzoeken
zal indien mogelijk rekening worden gehouden. Dijksound is bij haar optreden vrij in het bepalen van het
repertoire. Met eventuele specifieke verzoeken zal indien mogelijk rekening worden gehouden.
17. Direct na afloop van het optreden zal Dijksound in de gelegenheid worden gesteld om ongehinderd met
de afbouw te beginnen.
18. Open lucht optredens dienen zo veel als mogelijk in een deugdelijke, wind- en waterdichte, beschutte
omgeving plaats te vinden, waardoor weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan
installatie of instrumentarium, dan wel bezittingen van de leden van het Eemnesser Popkoor “Dijksound”.
Indien deze voorzieningen naar het oordeel van Dijksound in onvoldoende mate kunnen worden
getroffen, behoudt Dijksound zich het recht voor het optreden af te gelasten. De overeengekomen
vergoeding blijft in die situatie door opdrachtgever verschuldigd.
19. Bij onheil als brand, een natuurramp, oorlog, extreme weersomstandigheden waarbij het onverantwoord
is om te reizen of andere calamiteiten, maar ook bij ordeverstoringen, ten gevolge waarvan in
redelijkheid geen verplichting tot nakoming van deze overeenkomst van Dijksound kan worden verlangd,
is Dijksound gerechtigd het optreden te annuleren dan wel voortijdig af te breken, zonder dat de
opdrachtgever zich kan beroepen op enige financiële vergoeding van de kant van Dijksound.
20. Er kan nimmer restitutie worden verleend van de overeengekomen vergoeding in het geval het optreden
niet (geheel) aan de verwachtingen van opdrachtgever heeft voldaan.
21. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de met opdrachtgever te sluiten
overeenkomst voor een optreden van Dijksound. Van het bovenstaande kan alleen in bijzondere
omstandigheden en in onderling overleg worden afgeweken in de bovenliggende overeenkomst.
22. Bij geschillen omtrent de toepassing van deze Algemene Voorwaarden Eemnesser Popkoor “Dijksound”
alsmede over de uitleg van de overeenkomst tussen Dijksound en opdrachtgever wordt in eerste instantie
beslist door arbitrage, waarbij Dijksound en opdrachtgever beide een arbiter voordragen, die tezamen
een derde, onafhankelijke voorzitter aanzoeken en benoemen.
23. De opdrachtgever dient voldoende te zijn verzekerd.ALGEMENE VOORWAARDEN EEMNESSER POPKOOR “DIJKSOUND”
p/a Reijerserf 19, 3755 XD Eemnes
Deze algemene voorwaarden zijn gedateerd 18 februari 2003 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr.
40507940

Share This